INFORMACIJA ZA OŠTEĆENE PUTNIKE TURISTIČKE AGENCIJE “MILLENIUM” d.o.o. TRSTENIK, SA UPUTSTVIMA NA KOJI NAČIN I GDE DA PRIJAVE ODŠTETNI ZAHTEV

Uvaženi Građani,

Molimo sve Vas, koji ste oštećeni od strane turističke agencije „Millenium“ d.o.o. Trstenik, otkazom putovanja, da brzo reagujete i da kompaniji „DDOR Novi Sad“ a.d.o. što pre podnesete odštetni zahtev (prijavu štete) po osnovu polise osiguranja garancije putovanja.  Da bismo bili što efikasniji i u mogućnosti da brzo i profesionalno završimo neophodnu proceduru, potrebno je da nam dostavite kompletnu traženu dokumentaciju  koju ćemo navesti.

Odštetni zahtevi se podnose na jedan od dva sledeća načina:

 1. Prijava odštetnog zahteva slanjem dokumentacije poštom

Oštećeno lice preuzima obrazac za prijavu odštetnog zahteva sa zvaničnog internet sajta „DDOR-a Novi Sad“ OVDE, ili www.yuta.rs  i Izjava korisnika osiguranja na linku OVDE.  Oštećeno lice popunjava obrazac, unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacione podatke, JMBG, adresu stanovanja, kontakt telefon, broj računa za uplatu sredstava i sl.

Uz popunjeni obrazac prilaže se sledeća dokumentacija:

–  Originalni primerak potpisanog ugovora o putovanju;

– Potvrda – originalna priznanica na ime putnika, kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko su cena ili njen deo plaćeni administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate, odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (overen bankarski izvod). Šalje se original dokaza o uplati, pri čemu  oštećeno lice treba sebi da napravi i sačuva kopiju.

–  Garancija putovanja dobijena od strane Agencije.

– Oštećeno lice – putnik, je dužan da dostavi i druge dokumente koje zatraži osiguravač, u cilju utvrđivanja postojanja i obima svoje obaveze, pri čemu prvenstveno podrazumevamo kopiju identifikacionog dokumenta, ukoliko se na drugi podoban način ne bude mogao utvrditi identitet putnika, te kopiju kartice tekućeg računa.

Kompletnu dokumentaciju oštećeno lice šalje u jednoj koverti na adresu:

Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah „ DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.).

Kao potvrdu o slanju odštetnog zahteva, oštećeno lice će koristiti dokaz o poslatoj pošiljci, koju izdaje JP „Pošta Srbije“.

 1. Podnošenje odštetnog zahteva u svim poslovnim mestima „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.

Oštećeno lice odštetni zahtev podnosi u ovom slučaju u poslovnim prostorijama „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. Ovo je spisak svih lokacija na kojima se može predati odštetni zahtev, a oštećena lica mogu adrese da pronađu  zvaničnoj internet stranici kompanije „DDOR Novi Sad“ a.d.o. (https://www.ddor.rs/prodajna-mesta/ ).

U poslovnim mestima „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o, oštećena lica će dobiti obrazac prijave štetnog događaja (spisak poslovnih mesta nalazi se na zvaničnoj internet stranici DDOR-a na linku OVDE (https://www.ddor.rs/prodajna-mesta/). Popuniće ga unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacione podatke: JMBG, broj računa za uplatu sredstava i sl. Takođe, oštećena lica će osim popunjevanja odštetnog zahteva, zaposlenom u „DDOR-u Novi Sad“ a.d.o. predati i sledeća dokumenta:

– Originalni primerak potpisanog ugovora o putovanju;

–  Potvrdu – originalna priznanica na ime putnika kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko su cena ili deo cene plaćeni administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate, odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (overen bankarski izvod). Šalje se original dokaza o uplati, pri čemu  oštećeno lice treba sebi da napravi i sačuva kopiju.

–  Garanciju putovanja dobijenu od strane turističke agencije;

– Oštećeno lice – putnik, je dužan da dostavi i druge dokumente koje zatraži osiguravač, u cilju utvrđivanja postojanja i obima svoje obaveze, pri čemu prvenstveno podrazumevamo kopiju identifikacionog dokumenta, ukoliko se na drugi podoban način ne bude mogao utvrditi identitet putnika, te kopiju kartice tekućeg računa.

Zaposleni u „DDOR-u Novi sad“ a.d.o će tako primljenu dokumentaciju proslediti na adresu: FAH 149, Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah „ DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.).

Oštećeno lice će dobiti potvrdu o prijemu odštetnog zahteva, sa upisanim datumom,  potpisom i overenom kopijom odštetnog zahteva.

Oštećena lica se mogu informisati o načinu prijave odštetnih zahteva i besplatnim pozivom Korisničkog centra „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. broj – 0800 303 301.

Sve prikupljene prijave koje stignu u poštanski FAH biće dostavljeni Sektoru za osiguranje transporta i kredita,  „DDOR Novi Sad“ a.d.o., Železnička 5, III sprat, 21000 Novi Sad,  gde će biti kreirana evidencija svih podnetih odštetnih zahteva, prema Ugovoru o putovanju, sa podacima o putovanju i o izvršenim uplatama za koje je priložen odgovarajući dokaz.

Ova evidencija će se razmenjivati sa YUTA-om po potrebi i više puta dnevno.

Takođe, sve prijave koje su eventualno prikupljene na drugim mestima (YUTA, sub-agenti), biće prosleđene na isti poštanski fah.

 1. Rok za podnošenje odštetnih zahteva

Molimo sve oštećene da svoje potraživanje prijave što pre, a najkasnije u roku od 30 dana počev od dana 15.10.2018. godine, odnosno najkasnije do 13.11.2018. godine,  imajući u vidu ograničenu sumu osiguranja po zaključenom ugovoru o osiguranju, te činjenicu postojanja mogućnosti eventualne procentualne isplate naknade iz osiguranja svakom podnosiocu zahteva.

Naime, ukoliko nakon proteka navedenih rokova eventualno dođe do iscrpljenja osigurane sume po osnovu procentualne isplate oštećenima koji su podneli zahteve za naknadu štete u tom roku, osiguravač neće biti u mogućnosti da izvrši bilo kakvu isplatu po naknadno zaprimljenim prijavama.

„DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. će redovno informisati sva oštećena lica putem medija i svog zvaničnog internet sajta o narednim koracima u vezi sa ovim slučajem.

U Novom Sadu, 15.10.2018. godine

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE O ISPLATI NAKNADA SVIM OŠTEĆENIM PUTNICIMA
SAB TRAVELA I JAZZ TRAVELA

Proces isplate naknada počeo je, kako smo i najavili – u petak 14. 09. 2018. godine

 „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je kako smo i obećali, počeo isplatu naknade po osnovu svih podnetih i ispravnh odštetnih zahteva: isplaćeno je prvih 708 naknada, u ukupnom iznosu od 21.747.381 RSD. Takodje, nastavljamo da pribavljamo ispravne podatke u slučajevima kada su podneti zahtevi sa nedostajućim ili neispravnim podacima za isplatu (lični podaci, broj tekućeg računa), kao i da kontaktiramo putnike koji još uvek nisu podneli odštetne zahteve.

Kao posledica insolventnosti organizatora putovanja SAB Travel iz Beograda i neispunjenja naloga datog od strane turističke inspekcije, dana 07.07.2018. godine aktivirane su polise Garancije putovanja na kojima je osiguranik, Organizator putovanja SAB Travel, a ugovarač osiguranja YUTA. Osiguravač na obe polise je „DDOR Novi Sad“ a.d.o.

Polisa br. 661624346 pokriva period od 25.01.2017. do 25.01.2018. godine, a polisa br. 663773067 period od 25.01.2018. do 25.01.2019. godine. Svaka polisa ima iscrpivi limit za naknadu šteta od 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

U skladu za Zakonom o Turizmu i Pravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja. U zavisnosti od vrste organizovanog putovanja, svaki putnik u momentu Zaključenja ugovora o putovanju dobija i Garanciju putovanja sa svim neophodnim informacijama, uključujući informaciju o broju polise i osiguravača.

Nakon utvrđivanja statusa insolventnosti i aktiviranja garancije putovanja, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je 13.07.2018. godine javno pozvao sve oštećene putnike da našoj kompaniji podnesu odštetne zahteve sa neophodnom pratećom dokumentacijom u roku od 45 dana. Omogućeno je da se odštetni zahtevi šalju poštom ili da se predaju lično na svim poslovnim mestima „DDOR- Novi Sad“ a.d.o.

Nakon isteka roka od 45 dana nastavili smo da primamo odštetne zahteve. Do danas je podneto ukupno 2020 odštetnih zahteva, u ukupnom iznosu od 76.486.505 RSD.

Svi primljeni odštetni zahtevi su obrađeni, priložena dokumentacija je analizirana i kontrolisana. Neophodnu dokumentaciju činili su: Ugovor o putovanju, garancija putovanja dobijena uz Ugovor o putovanju i dokazi o izvršenoj uplati. Predmet naknade je iznos koji su putnici, odnosno nosioci Ugovora o putovanju, uplatili, za šta imaju odgovarajući dokaz.

Od primljenih odštetnih zahteva, iznos od 31.350.230 RSD  odnosi se na polisu br. 661624346 koja pokriva period od 25.01.2017. godine do 25.01.2018. godine, a iznos od 45.136.275 RSD odnosi se na polisu br. 663773067 koja pokriva period od 25.01.2018. godine do 25.01. 219. godine, a sve u zavisnosti od datuma kada je sklopljen svaki pojedinačni Ugovor o putovanju.

Pored primljenih odštetnih zahteva, „DDOR Novi Sad“ a.d.o., a na osnovu nalaza Turističke inspekcije, ima saznanja o postojanju još aranžmana po kojima nisu podneti odštetni zahtevi. Imajući u vidu ovaj podatak, naša kompanija je u obavezi da izvrši i rezervaciju sredstava za buduće odštetne zahteve koji još uvek nisu podneti.

Takodje, u skladu sa Zakonom o turizmuPravilnikom o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora ispuniti organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja i Uslovima osiguranja, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. mora da nadoknadi i troškove trećih lica koje su  imala, a u vezi sa neophodnom repatrijacijom, odnosno povratkom putnika koji su u momentu prestanka rada organizatora putovanja bili van zemlje i čiji povratak nije bio obezbeđen.

U skladu sa tim, „DDOR Novi Sad“ mora da uplati raznim prevoznicima, odnosno YUTA-i koja je urgento organizovala i snosila trošak ovog transporta,  iznos od 3.333.181 RSD, odnosno iznos od 2.763.137 RSD po polisi br. 661624346, za period 25.01.2017.25.01.2018. godine i iznos od 570.044 RSD, po polisi br. 663773067 za period 25.01.2017.25.01.2018. godine . Ovi iznosi se nadoknadjuju u okviru istog ukupnog maksimalnog limita polise od 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Zbog svega gore navedenog, ukupan iznos podnetih odštetnih zahteva po polisi br. 661624346za period 25.01.2017.-25.01.2018. godine je 31.350.229 RSD, dok je rezervisan iznos od 1.119480 RSD za buduće zahteve, što ukupno čini 32.469.709 RSD, što je manje od dinarske protivvrednosti limita ove polise, umanjene za troškove repatrijacije (32.759.413 RSD), tako da će svi zahtevi po Ugovorima o putovanju iz ovog perioda biti nadoknadjeni u celosti.

Ukupan iznos podnetih odštetnih zahteva po polisi br. 663773067, za period 25.01.2018.-25.01.2019. godine je 45.136.275 RSD, dok je rezervisan iznos od 6.327.303 RSD za buduće zahteve, što ukupno čini 51.463.578 RSD, što je više od dinarske protivvrednosti limita ove polise umanjene za troškove repatrijacije (34.952.505 RSD), tako da će naknade po svim zahtevima i rezervisanim ugovorima za ovaj period biti proporcionalno umanjeni, odnosno isplatiće se 67,9 % dokumentovanih troškova koje su putnici imali.

Nakon što konstatujemo da su svi oštećeni podneli odštetne zahteve i ukoliko utvrdimo da je nakon njihove naknade preostalo još sredstava do iscrpljenja ukupnog limita polise, DDOR će proporcionalno isplatiti i taj preostali deo, svim oštećenima putnicima koji su dobili umanjenu naknadu.

Kada je u pitanju osigurani slučaj JAZZ Travel-a iz Čačka, situacija je jednostavnija.

Ukupan broj podnetih odštetnih zahteva je 245 čiji je ukupan iznos 9.659.934 RSD, što je manje od limita polise na kojoj je JAZZ travel osiguranik, tako da će svi oštečeni putnici ovog organizatora putovanja biti nadokadjeni u celosti.

Posebno, želimo da se zahvalimo na strpljenju  svim građanima – putnicima gore pomenutih turističkih agencija, koji su podneli odštetne zahteve.

DDOR osiguranje će nastaviti redovno da informiše oštećene putnike i javnost o toku procesa obrade odštetnih zahteva i isplata naknada.

 

DDOR osiguranje, Novi Sad, 17. 09. 2018.

 

INFORMACIJA ZA OŠTEĆENE PUTNIKE “JAZZ-TRAVEL” d.o.o. ČAČAK,
SA UPUTSTVIMA NA KOJI NAČIN I GDE DA PRIJAVE ODŠTETNI ZAHTEV

Uvaženi Građani,

Molimo sve Vas, koji ste oštećeni od strane turističke agencije „JAZZ-TRAVEL“ d.o.o. Čačak, otkazom putovanja, da brzo reagujete i da kompaniji „DDOR Novi Sad“ a.d.o. što pre podnesete odštetni zahtev (prijavu štete) po osnovu polise osiguranja garancije putovanja.  Da bismo bili što efikasniji i u mogućnosti da brzo i profesionalno završimo neophodnu proceduru, potrebno je da nam dostavite kompletnu traženu dokumentaciju  koju ćemo navesti.

Odštetni zahtevi se podnose na jedan od dva sledeća načina:

 1. Prijava odštetnog zahteva slanjem dokumentacije poštom

Oštećeno lice preuzima obrazac za prijavu odštetnog zahteva sa zvaničnog internet sajta „DDOR-a Novi Sad“ OVDE, ili https://goo.gl/forms/SMhLaAUrB8NsUUKg2  i Izjava korisnika osiguranja na linku OVDE.  Oštećeno lice popunjava obrazac, unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacione podatke, JMBG, broj računa za uplatu sredstava i sl.

Uz popunjeni obrazac prilaže se sledeća dokumentacija:

–  Originalni primerak potpisanog ugovora o putovanju;

– Potvrda – originalna priznanica na ime putnika, kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko su cena ili njen deo plaćeni administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate, odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (overen bankarski izvod). Šalje se original dokaza o uplati, pri čemu  oštećeno lice treba sebi da napravi i sačuva kopiju.

–  Garancija putovanja dobijena od strane Agencije.

– Oštećeno lice – putnik, je dužan da dostavi i druge dokumente koje zatraži osiguravač, u cilju utvrđivanja postojanja i obima svoje obaveze, pri čemu prvenstveno podrazumevamo kopiju identifikacionog dokumenta, ukoliko se na drugi podoban način ne bude mogao utvrditi identitet putnika, te kopiju kartice tekućeg računa.

Kompletnu dokumentaciju oštećeno lice šalje u jednoj koverti na adresu:

Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah „ DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.).

Kao potvrdu o slanju odštetnog zahteva, oštećeno lice će koristiti dokaz o poslatoj pošiljci, koju izdaje JP „Pošta Srbije“.

 1. Podnošenje odštetnog zahteva u svim poslovnim mestima „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.

Oštećeno lice odštetni zahtev podnosi u ovom slučaju u poslovnim prostorijama „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. Ovo je spisak svih lokacija na kojima se može predati odštetni zahtev, a oštećena lica mogu adrese da pronađu  zvaničnoj internet stranici kompanije „DDOR Novi Sad“ a.d.o. (SPISAK LOKACIJA). 

 

U poslovnim mestima „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o, oštećena lica će dobiti obrazac prijave štetnog događaja ( spisak poslovnih mesta nalazi se na zvaničnoj internet stranici DDOR-a na linku OVDE). Popuniće ga unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacione podatke: JMBG, broj računa za uplatu sredstava i sl. Takođe, oštećena lica će osim popunjevanja odštetnog zahteva, zaposlenom u „DDOR-u Novi Sad“ a.d.o. predati i sledeća dokumenta:

– Originalni primerak potpisanog ugovora o putovanju;

–  Potvrdu – originalna priznanica na ime putnika kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko su cena ili deo cene plaćeni administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate, odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (overen bankarski izvod). Šalje se original dokaza o uplati, pri čemu  oštećeno lice treba sebi da napravi i sačuva kopiju.

–  Garanciju putovanja dobijenu od strane turističke agencije;

– Oštećeno lice – putnik, je dužan da dostavi i druge dokumente koje zatraži osiguravač, u cilju utvrđivanja postojanja i obima svoje obaveze, pri čemu prvenstveno podrazumevamo kopiju identifikacionog dokumenta, ukoliko se na drugi podoban način ne bude mogao utvrditi identitet putnika, te kopiju kartice tekućeg računa.

Zaposleni u „DDOR-u Novi sad“ a.d.o će tako primljenu dokumentaciju proslediti na adresu: FAH 149, Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah „ DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.).

Oštećeno lice će dobiti potvrdu o prijemu odštetnog zahteva, sa upisanim datumom,  potpisom i overenom kopijom odštetnog zahteva.

Oštećena lica se mogu informisati o načinu prijave odštetnih zahteva i besplatnim pozivom Korisničkog centra „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. broj – 0800 303 301.

Sve prikupljene prijave koje stignu u poštanski FAH biće dostavljeni Sektoru za osiguranje transporta i kredita,  „DDOR Novi Sad“ a.d.o., Železnička 5, III sprat, 21000 Novi Sad,  gde će biti kreirana evidencija svih podnetih odštetnih zahteva, prema Ugovoru o putovanju, sa podacima o putovanju i o izvršenim uplatama za koje je priložen odgovarajući dokaz.

Ova evidencija će se razmenjivati sa YUTA-om po potrebi i više puta dnevno.

Takođe, sve prijave koje su eventualno prikupljene na drugim mestima (YUTA, sub-agenti), biće prosleđene na isti poštanski fah.

 1. Rok za podnošenje odštetnih zahteva

Molimo sve oštećene da svoje potraživanje prijave što pre, a najkasnije u roku od 45 dana počev od dana 23.07.2018. godine, odnosno najkasnije do 07.09.2018. godine,  imajući u vidu ograničenu sumu osiguranja po zaključenom ugovoru o osiguranju, te činjenicu postojanja mogućnosti eventualne procentualne isplate naknade iz osiguranja svakom podnosiocu zahteva.

Naime, ukoliko nakon proteka navedenih rokova eventualno dođe do iscrpljenja osigurane sume po osnovu procentualne isplate oštećenima koji su podneli zahteve za naknadu štete u tom roku, osiguravač neće biti u mogućnosti da izvrši bilo kakvu isplatu po naknadno zaprimljenim prijavama.

„DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. će redovno informisati sva oštećena lica putem medija i svog zvaničnog internet sajta o narednim koracima u vezi sa ovim slučajem.

DDOR osiguranje

 

INFORMACIJA ZA OŠTEĆENE PUTNIKE “SAB” TRAVEL-a
SA UPUTSTVIMA NA KOJI NAČIN I GDE DA PRIJAVE ODŠTETNI ZAHTEV

 

Uvaženi Građani,

Molimo sve Vas, koji ste oštećeni od strane turističke agencije „S.A.B travel“  otkazom putovanja, da brzo reagujete i da kompaniji „DDOR Novi Sad“ a.d.o. što pre podnesete odštetni zahtev (prijavu štete) po osnovu polise osiguranja garancije putovanja.  Da bismo bili što efikasniji i u mogućnosti da brzo i profesionalno završimo neophodnu proceduru, potrebno je da nam dostavite kompletnu traženu dokumentaciju  koju ćemo navesti. 

Odštetni zahtevi se podnose na jedan od dva sledeća načina:

1. Prijava odštetnog zahteva slanjem dokumentacije poštom

Oštećeno lice preuzima obrazac za prijavu odštetnog zahteva sa zvaničnog internet sajta „DDOR-a Novi Sad“ , na linku OVDE   i Izjava korisnika osiguranja na linku OVDE internet sajta YUTA-e, na linku https://goo.gl/forms/SMhLaAUrB8NsUUKg2  Oštećeno lice popunjava obrazac, unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacione podatke, JMBG, broj računa za uplatu sredstava i sl.

Uz popunjeni obrazac prilaže se sledeća dokumentacija:

–  Originalni primerak potpisanog ugovora o putovanju;

– Potvrda – originalna priznanica na ime putnika, kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko su cena ili njen deo plaćeni administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate, odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (overen bankarski izvod). Šalje se original dokaza o uplati, pri čemu  oštećeno lice treba sebi da napravi i sačuva kopiju.

–  Garancija putovanja dobijena od strane Agencije.

– Oštećeno lice – putnik, je dužan da dostavi i druge dokumente koje zatraži osiguravač, u cilju utvrđivanja postojanja i obima svoje obaveze, pri čemu prvenstveno podrazumevamo kopiju identifikacionog dokumenta, ukoliko se na drugi podoban način ne bude mogao utvrditi identitet putnika, te kopiju kartice tekućeg računa.

Kompletnu dokmentaciju oštećeno lice šalje u jednoj koverti na adresu:

Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah „ DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.).

Kao potvrdu o slanju odštetnog zahteva, oštećeno lice će koristiti dokaz o poslatoj pošiljci, koju izdaje JP „Pošta Srbije“.

2. Podnošenje odštetnog zahteva u svim poslovnim mestima „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.

Oštećeno lice odštetni zahtev podnosi u ovom slučaju u poslovnim prostorijama „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. Ovo je spisak svih lokacija na kojima se može predati odštetni zahtev, a oštećena lica mogu adrese da pronađu  zvaničnoj internet stranici kompanije „DDOR Novi Sad“ a.d.o. (SPISAK LOKACIJA).

U poslovnim mestima „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o, oštećena lica će dobiti obrazac prijave štetnog događaja ( spisak poslovnih mesta nalazi se na zvaničnoj internet stranici DDOR-a na linku OVDE. Popuniće ga unoseći podatke u sva polja, ukjučujući i identifikacionepodatke: JMBG, broj računa za uplatu sredstava i sl. Takođe, oštećena lica će osim popunjevanja odštetnog zahteva, zaposlenom u „DDOR-u Novi Sad“ a.d.o. predati i sledeća dokumenta:

– Originalni primerak potpisanog ugovora o putovanju;

–  Potvrdu – originalna priznanica na ime putnika kojom se potvrđuje da je putnik platio ukupnu cenu ili deo cene putovanja, odnosno, ukoliko su cena ili deo cene plaćeni administrativnom zabranom, overena potvrda poslodavca koja će sadržati datum i iznos svake pojedinačne isplate, odnosno drugi validan dokaz o izvršenoj uplati (overen bankarski izvod). Šalje se original dokaza o uplati, pri čemu  oštećeno lice treba sebi da napravi i sačuva kopiju.

–  Garanciju putovanja dobijenu od strane turističke agencije;

– Oštećeno lice – putnik, je dužan da dostavi i druge dokumente koje zatraži osiguravač, u cilju utvrđivanja postojanja i obima svoje obaveze, pri čemu prvenstveno podrazumevamo kopiju identifikacionog dokumenta, ukoliko se na drugi podoban način ne bude mogao utvrditi identitet putnika, te kopiju kartice tekućeg računa.

Zaposleni u „DDOR-u Novi sad“ a.d.o će tako primljenu dokumentaciju proslediti na adresu: FAH 149, Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad (poštanski fah „ DDOR-a Novi Sad“ a.d.o.).

Oštećeno lice će dobiti potvrdu o prijemu odštetnog zahteva, sa upisanim datumom,  potpisom i overenom kopijom odštetnog zahteva.

Oštecena lica se mogu informisati o načinu prijave odštetnih zahteva i besplatnim pozivom Korisničkog centra „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. broj – 0800 303 301.

Sve prikupljene prijave koje stignu u poštanski FAH biće dostavljeni Sektoru za osiguranje transporta i kredita,  „DDOR Novi Sad“ a.d.o., Železnička 5, III sprat, 21000 Novi Sad,  gde će biti kreirana evidencija svih podnetih odštetnih zahteva, prema Ugovoru o putovanju, sa podacima o putovanju i o izvršenim uplatama za koje je priložen odgovarajući dokaz.

Ova evidencija će se razmenjivati sa YUTA-om po potrebi i više puta dnevno.

Takođe, sve prijave koje su eventualno prikupljene na drugim mestima (YUTA, sub-agenti), biće prosleđene na isti poštanski fah.

3. Rok za podnošenje odštetnih zahteva

Molimo sve oštećene da svoje potraživanje prijave što pre, a najkasnije u roku od 45 dana počev od dana 09.07.2018. godine,odnosno najkasnije do 24.08.2018. godine,  imajući u vidu ograničenu sumu osiguranja po zaključenom ugovoru o osiguranju, te činjenicu postojanja mogućnosti eventualne procentualne isplate naknade iz osiguranja svakom podnosiocu zahteva.

Naime, ukoliko nakon proteka navedenih rokova eventualno dođe do iscrpljenja osigurane sume po osnovu procentualne isplate oštećenima koji su podneli zahteve za naknadu štete u tom roku, osiguravač neće biti u mogućnosti da izvrši bilo kakvu isplatu po naknadno zaprimljenim prijavama.

„DDOR-a Novi Sad“ a.d.o. će redovno informisati sva oštećena lica putem medija i svog zvaničnog internet sajta o narednim koracima u vezi sa ovim slučajem. 

DDOR osiguranje

OTVORENO PISMO AGENCIJI SAB TRAVEL

 

AGENCIJA  SAB Travel
Vlasnik Stevan Buđić

Poštovani g-Buđić

Shodno nastaloj situaciji i vašoj odluci  o prestanku rada TA SAB Travel koju ste doneli dana 22. Juna 2018  godine obaveštavamo Vas:

- Nacionalna asocijacija YUTA  čiji ste  član i korisnik  Garancije  putovanja  nije bila obaveštena  o radnjama koje će se preduzeti sa vaše strane
- U kontaktima  unazad dve nedelje  kada smo kolegijalno pokušali  da  sagledamo  celu situaciju  u cilju da se ovakav scenario  predupredi,nismo naišli na vašu  kooperativnost u duhu dobrih poslovnih običaja .
- Od značaja je da se istakne da se niste  obratili niti obavestili  UO NATA-YUTA o težini problema, što ste bili u obavezi  .
- Dana 22.juna zaposleni  u SAB Travelu su shodno vašem  nalogu obratili se usmeno putnicima da se za sve dalje radnje i ostvarivanja njihovih prava iz vaših ugovornih obaveza  obrate YUTA-i  u cilju obeštećenja.Sve izneto ste uradili, a da niste smatrali potrebnim da o tome obavestite svoje udruženje o namerama i odluci koju planirate da donesete i dali sebi za pravo da svoju obavezu prenesete na nas a pre nego što ste nas obavestili o tome .
- Nakon učinjenog štetnog događaja na  način kako ste to uradili  reagovali smo i sa Vama obavili razgovor.Tokom tog razgovora  preuzeli ste obavezu da dostavite svu neophodnu dokumentaciju vezano za putnike koji se nalaze na destinacijama , ukupnom broju i vrednosti otkazanih Ugovora o putovanju ,  a istovremeno i finansijsku dokumentaciju  u cilju sagledavanja težine i obima  štete koju ste naneli na tržistu, i putnicima koji su vam ukazali poverenje.
- Ažurnu dokumentaciju  do sada nam niste dostavili.

 Dana 25.06.2018  godine održan je sastanak UO YUTA, na koji niste došli,a na sastanku je donešena odluka :

- YUTA mora preduzeti sve da se pre svega materijalna šteta naneta putnicima nadokanadi u maksimalnom iznosu,a shodno GARANCIJI PUTOVANJA.
- Sve članice YUTA-e će shodno svojim mogućnostima doprineti saniranju štete u domenu asistencije putnicima u ostvarivanju svoijh prava.
- YUTA je kao prioritetan zadatak shodno sistemu zaštite putnika YUTA GARANCIJA PUTOVANJA započela organizaciju transfera za povratak putnika koji se nalaze na destinacija u Grčkoj i taj proces se mora završiti po planiranom rasporedu uz učešće svih članica YUTA-e u domenu svojih mogućnosti
- Revidiranje i pooštravanje uslova za članstvo u asocijaciji je prioritetan zadatak u narednom periodu,koji za cilj mora imati jačanje poverenja putnika i sigurnije garancije turističkih agencija.
- Preduzeti sve zakonske mere prema vlasniku SAB travela u cilju zaštite profesije i lične odgovorenosti vlasnika .

 Zloupotrebljavajući saznanje da je YUTA ,zahvaljujući visokom stepenu profesionalnog odnosa i odgovornosti  članica , svako u svom domenu već organizovala povratak vaših putnika sa destinacija.I u tom postupku susreli smo se sa problematičnim situacijama sa pojedinim putnicima zbog neažurnosti  dokumentacije- spiskova putnika  koju ste dostavii .
- Želimo da istaknemo  da ce NATA YUTA  postupiti shodno  zakonskim odredbama kao i uslovima izdate Garancije putovanja,i sistema YUTA GARANCIJE PUTOVANJA u cilju asistencije putnicima da ostvare sva svoja prava, ali da Vama to ne daje za pravo da se na iste pozivate i  ističemo  činjenicu da ne želimo da   budemo deo vaših kalkulacija.

Nastupajući u medijima  istakli da na to računate kao osnov u cilju rešenja  novo nastale situacije što jasno ukazuje na  smišljenost  sa vaše strane, a na štetu sa  nesagledivim posledicama na rad ostalih turističkih agencija kao i strukovnog udruženja YUTA.

YUTA  ce  se ponašati  shodno zakonskim odredbama, a ne u svojstvu saučesnika vaših unapred nedobronamernih i neprofesionalnih  odluka o radnjama koje ste preduzeli.
- Štetu  koju ste svojom odlukom naneli  turističkoj delatnosti  imaće dalekosežne posledice na rad turističkih agencija kako organizatora putovanja , tako i  subagenata. Rukovođeni samo ličnim interesom  dozvolili ste sebi da kompromitujete  i ugrozite rad  naše deleatnosti  u zemlji  i inostranstvu .
- YUTA  je u obavezi  da  zaštiti  svoje članstvo,ali i putnike turističkih agencija od ovakvih pojava i za to će koristiti sve zakonske mere kao i sve ostale mogućnosti iz pozitivnih zakonskih propisa  vezanih za ovaj slučaj .
Ovaj dopis biće prosleđen svim institucijama od značaja, pre svega medijima i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.    

 

Seničić Aleksandar                 Zoran Arsenović                     Biljana Radulović
      Direktor                             Predsednik UO                      Predsednik Skupštine

0
0
0
0

Prednosti članstva

Informisanje

O najbitnijim vestima i dešavanjima u oblasti turizma.

Podaci

Aktuelni propisi, uputstva, ostali sadržaji bitni za poslovanje agencija

Saveti

Besplatan pravni saveti advokata YUTA

Edukacija

Učešće na edukativnim kursevima iz oblasti turizma uz posebne uslove za članice

Upravljanje

Aktivno učešće u radu upravnih i radnih tela YUTA

Podsticajna sredstva

Učešće u projektima YUTA koje podržavaju nadležni organi i međunarodne institucije

Kontakti

Uspostavljanje poslovnih odnosa sa partnerima iz komplementarnih delatnosti

Regionalno poslovanje

Saradnja sa članicama Unije asocijacija turističkih agencija jugoistočne Evrope

Takođe i...

Nastupi na domaćim i ino sajmskim manifestacijama u po povlašćenim cenama... Postavljanje banera na YUTA web sajt po povlašćenim uslovima... Besplatno dostavljanje informacija i ponuda partnerima...
Preko Informacionog sistema YUTA informišite partnere i potencijalne putnike o svojim aktivnostima, ponudama, akcijama...

YUTA garancija Putovanja

Po prvi put Nacionalna asocijacija turističkih agencija YUTA mogućnost da izdaje garancije putovanja za agencije koje žele da se uključe u sistem zaštite putnika u organizovanom turističkom prometu.

YUTA GARANCIJA PUTOVANJA je pre svega namenjena putnicima koji svoje poverenje poklone agencijama koje su uključene u ovaj jedinstveni sistem, sa ciljem povratka poverenja putnika u turističke agencije.

Osim Zakonom predviđenih uslova koje moraju da ispune organizatori putovanja garancija se izdaje na minimalni iznos od 300.000 eur i ova vrste polise osiguranja pokriva osiguranje od insolventnosti i naknade štete putnika.

Sve agencije koje imaju YUTA GARANCIJU PUTOVANJA osim polisa osiguranja koje ispunjavaju Zakonsku onbavezu mogu računati i na posebnu vrstu asistencije svojim putnicima ova tehnička asostencija pre svega se odnosi na sledeće benefite za korisnike usluga turističkih agencija koje imaju YUTA GARANCIJU PUTOVANJA.

Sve agencije koje imaju YUTA GARANCIJU PUTOVANJA su označene originalnom nalepnicom sa znakom i godinom za koju važi izdata garancija.

Tehnička podrška putnicima u vremenu trajanja YUTA GARANCIJE PUTOVANJA i to:

YUTA Garancija Putovanja

1. Garancija povračaja novca putnicima u najkraćem mogućem roku (do 15 dana od prijave svih oštećenih) za ne započeta putovanja u slučajevima insolventnosti i naknade štete

2. Garancija hitnog obezbeđivanja besplatnog smeštaja na destinaciji u slučaju kada turistička agencija nije obezbedila ili platila smeštaj

3. Garancija organizacije besplatnog povratka sa destinacije

4. Mogućnost obezbeđivanja alternativnih putovanja u slučaju kada putnici nisu otputovali, preko agencija koje imaju YUTA GARANCIJU.

5. Besplatna arbitraža za slučajeve delimičnog neispunjenja programa putovanja

6. Pravna pomoć korisnicima-putnicima i turističkim agencijama

KONTAKT YUTA GARANCIJA PUTOVANJA >>

FANTAS TOURIST NOVI SAD
Letovanje 2017

Budimo u kontaktu

Budimo u kontaktu

Kontaktirajte nas putem telefona, dođite kod nas, ili nam jednostavno pošaljite poruku...


Nacionalna Asocijacija Turističkih agencija YUTA

 • Adresa: Kondina 14, Beograd, Srbija
 • Telefon: (011) 322-86-86
 • Email: yuta@yuta.rs

Radno Vreme YUTA

 • Ponedeljak - Petak 9.00h to 17.00h
 • Subota / Nedelja -